11 มีนาคม 2562 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรัง เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190311085654793

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยลงพื้นที่พบปะเกษตรกรเพื่อให้ความรู้กับเกษตรกร เรื่องแนวทางการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ เกษตรกรที่อยู่บริเวณริมคลองชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา สามารถทำการเกษตรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ซึ่งเกษตรกรในหมู่ที่ 4 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง มีการปลูกแตงโมและเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน ประมาณ 300 ไร่ ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง ซึ่งเป็นพื้นที่ทำนาปรัง ได้เริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข. 61 จำนวน 40 ไร่ โดยอยู่ระหว่างการส่งน้ำจากระบบชลประทานเข้าพื้นที่นาข้าว ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทำนาแปลงใหญ่ในตำบลนาข้าวเสีย กำลังปรับพื้นที่เตรียมทำนาปรัง จำนวน 200 ไร่ ซึ่งนาปรังนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด หากอยู่นอกพื้นที่กำหนดไม่สามารถทำได้ หากฝ่าฝืนจะทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน และได้รับความเสียหาย